Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...LineLatin TextEnglish Translation
1Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,Let us live, my Lesbia, and let us love,
2rumoresque senum severiorumand let us value all the rumors
3omnes unius aestimemus assis!of rather severe old men as one penny!
4soles occidere et redire possunt;Suns are able to set and return;
5nobis, cum semel occidit brevis lux,once the brief light sets,
6nox est perpetua una dormienda.we must sleep one perpetual night.
7da mi basia mille, deinde centum,Give me one thousand kisses, then one hundred,
8dein mille altera, dein secunda centum,then one thousand others, then a second one hundred,
9deinde usque altera mille, deinde centum;then on continuously into one thousand others, then one hundred.
10dein, cum milia multa fecerimus,Then, when we have counted up many thousands,
11conturbabimus, illa ne sciamus,we will mix them up, lest we know that number,
12aut ne quis malus invidere possitor any evil one is able to envy us
13cum tantum sciat esse basiorum.when he knows how many kisses there were.
                                                                  Gaius Valerius Catullus


[edit]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου